Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 28 de setembre de 2023

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

EDICTE d’aprovació inicial de d’ordenança reguladora de les infraccions per malbaratament d’agiua de xarxa en situacions de sequera

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 24 d’agost de 2023, va acordar l’aprovació inicial de l’ordenança següent: – Ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d’aigua de xarxa en situacions de sequera (Expdt. X2023000411) En compliment d’allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora […]

Licitació del contracte de l’obra de millora de xarxa d’abastament d’aigua per a la reducció de pèrdues a Vilanova de la Muga (Expdt. X2023000692).

La present contractació té per objecte l’execució de les obres de millora de la xarxa d’abastament d’aigua per la reducció de pèrdues a Vilanova de la Muga al terme municipal de Peralada, incloses en el projecte d’obres anomenat “Projecte constructiu de millora de xarxa d’abastament d’aigua per a la reducció de pèrdues a Vilanova de […]

Convocatòria del ple extraordinari i monogràfic sobre la sequera

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Anunci de convocatòria del contracte de serveis per a la redacció del pla director de recuperació i rehabilitació de les restes de les muralles de Peralada. (expdt.2023000559)

Decret d’aprovació d’expedient de contractació Memòria justificativa Plec de clàusules administratives particulars Plec de prescripcions tècniques Anunci Perfil del contractant Certificat proposicions presentades Convocatòria obertura sobre únic Acta mesa contractació Decret requeriment documentació

Peralada compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona

La Diputació, dins la seva línia de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2023, Programa A. Suport als municipis per a la gestió  dels equipaments esportius. Subporgrama A1. Suport per a despeses derivades de la gestió d’equipaments esportius, ha concedit a l’Ajuntament […]

BAN D’ALCALDIA Declaració d’estat d’emergència per sequera al municipi de Peralada

Podeu consultar, en quatre idiomes, el BAN D’ALCALDIA amb totes les especificacions de l’estat d’emergència per sequera. Català Castellano Français English BAN D’ALCALDIA Benvolgudes veïnes i veïns, M’adreço a vosaltres davant la situació d’emergència en la qual està el nostre municipi pel que fa a l’abastament d’aigua. Ja fa mesos que arrosseguem una important manca […]

1 2 3 79