Concurs Nadal als Balcons 2023

T’agrada el Nadal? T’agrada guarnir la casa per aquestes festes? Doncs t’animem a guarnir-la per fora.Participa al 3r Concurs d’embelliment de balcons i finestres, Nadal als Balcons 2023, de Peralada i Vilanova de la Muga. Consulta les bases i inscriu-te. Organitza: Regidoria de Cultura i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Peralada.

La població valora positivament la Festa Major de Sant Martí 2023

Un total de 66 persones han respost l’enquesta de valoració  Els i les assistents han pogut valorar els diferents actes i propostes a l’enquesta d’opinió sobre la Festa Major. L’enquesta, elaborada per l’àrea de Cultura i Participació del consistori, ha tingut una bona acollida quant a participació, amb un total de 66 persones que hi han dit […]

L’Ajuntament i Aqualia ha iniciat aquesta setmana una fase de proves per baixar la pressió d’aigua a la xarxa del municipi.

A més, recordem que per reduir el consum d’aigua municipal s’han pres diverses mesures: eliminant el reg de parcs i jardins, tancant les dutxes de la zona esportiva i la redactant el Pla d’emergència i l’ordenança reguladora de les infraccions per malbaratament d’aigua de xarxa en situacions de sequera.

Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Festa Major de Vilanova de la Muga 2023

En ocasió de les patrones de Vilanova de la Muga, Santa Eulàlia i Santa Llúcia, té lloc aquest cap de setmana la Festa Major de Vilanova de la Muga, on grans i petits gaudiràn d’actes per a tots els públics: exposició d’art, jocs tradicionals, animació infantil, missa, sardanes i ball. Programa de la Festa Major […]

Aprovació inicial de l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el pressupost de l’exercici 2023

Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.2 del mateix text legal, es posa en coneixement general que a la Intervenció d’aquest Ajuntament es troba exposat al públic l’expedient de modificació de crèdits núm. 7, de Suplement de crèdit, […]

1 2 3 81