Equip de Govern mandat 2023-2027

Un cop constituït el nou Ajuntament de Peralada, es presenten els regidors i les regidores que formaran l’Equip de Govern pel mandat 2023-2027 i les seves principals competències. Cartipàs: organització política – Portal Transparència  

Contracte de serveis de servei de poda de l’arbrat en el municipi de Peralada per procediment obert simplificat sumari.

Plec de clàusules administratives. Consultar Plec de prescripcions tècniques. Consultar Memòria justificativa del contracte. Consultar Document aprovació de l’expedient. Consultar Provisió d’alcaldia. Consultar Informe d’intervenció. Consultar Anunci Perfil del Contractant. Consultar Certificat sobre les proposicions presentades de la licitació del contracte de serveis del servei de poda d’arbrat en el municipi de Peralada. Consultar Convocatòria […]

Aprovació de la memòria valorada per a la renovació de la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable de la carretera de l’estació GIP-6042 del municipi de Peralada

D’acord amb el que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es fa saber que per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 17 de maig de 2023, es va aprovar la memòria valorada redactada […]

Edicte sobre l’aprovació de la Memòria valorada per a les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer de la Garriga, entre el núm. 3 i l’avinguda Constitució.

D’acord amb el que disposa l’ art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es fa saber que per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària, de data 3 de maig de 2023, es va aprovar la memòria valorada […]

Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

1 2 3 4 5 79