Anunci de convocatòria del contracte de concessió de servei públic per a la gestió i explotació del bar del centre social de Vilanova de la Muga – La Sala – i la prestació de serveis complementaris (expdt. 2023000067)

El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària, celebrada en data 30 de gener de 2023, va aprovar l’expedient de contractació, l’ estudi econòmic de viabilitat, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, així com tots els annexes que figuren a l’expedient de referència que han de regir el concurs per […]

Carnestoltes

El dissabte de Carnestoltes, Peralada organitza una festa amb ball de disfresses, berenar i una animada rua per a tot aquell que s’hi vulgui afegir. El diumenge un grup de dones i homes del poble elaboren el tradicional ranxo de Carnestoltes, que en gaudeixen més de 150 persones.

Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Concessió de servei de centre de dia de Peralada per a persones grans

El Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada en data 19 de gener de 2023, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a l’adjudicació del contracte de concessió del servei de Centre de Dia de Peralada, per a Persones Grans, tramitació […]

Cicle de Contacontes

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Peralada ha organitzat el segon Cicle de Contacontes que es desenvoluparà al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. Llegendes, tradicions, musica, cultura popular i contes coeducatius en aquesta nova proposta que protagonitzaran la companyia Capgiralla, Creixent amb Art, Alquímia Musical i Cacauet Teatre. Dissabte 11 de febrer, a les 11 […]

Anunci de convocatòria del contracte de concessió de servei públic per a la gestió i explotació del bar del centre social de Vilanova de la Muga – La Sala – i la prestació de serveis complementaris (expdt. 2022000970)

El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària, celebrada en data 22 de desembre de 2022, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a l’adjudicació del contracte de concessió de servei públic per a la gestió i explotació del bar del centre […]

Aprovació del projecte per a una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 25,00 kW de potència nominal, formada per 56 mòduls situats a la coberta inclinada de l’edifici dels Serveis Recreatius de Peralada

La junta de govern local, en sessió ordinària de data 4 de gener de 2023 va acordar aprovar inicialment el projecte per a una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 25,00 kW de potència nominal, formada per 56 mòduls situats a la coberta inclinada de l’edifici dels Serveis Recreatius de Peralada i sotmetre’l a informació pública durant […]

Peralada compta amb altre suport econòmic de Diputació de Girona

L’Ajuntament de Peralada ha rebut de la Diputació de Girona un ajut econòmic de 8.105,34 euros, dins la convocatòria de subvencions a ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2022. Concretament els treballs realitzats han sigut l’estudi de viabilitat econòmica per la rehabilitació de dos immobles de […]

ANUNCI d’aprovació per a l’ampliació del capital social de la Societat Municipal Serveis, Culturals i Esportius de Peralada, SA.

El Ple de l’ ajuntament, en funcions de Junta General universal de la Societat Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada , SA de l’Ajuntament de Peralada, en la sessió extraordinària, de data 15 de desembre de 2022, va acordar l’ampliació del capital social de la Societat Municipal Serveis, Culturals i Esportius de Peralada, SA. […]

1 2 3 4 5 75