Informació pública del projecte per al canvi de gespa natural a artificial del Camp de Futbol Municipal de Peralada (exp. X2024000517).

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 4 de juliol de 2024 va acordar aprovar inicialment el projecte pel canvi de gespa natural a artificial del camp de futbol municipal de Peralada, redactat per l’enginyer de camins Xavier Frigola Mercader, amb un pressupost d’execució del contracte de 579.258,39 euros, IVA inclòs. Aquest […]

Presentació Revista Alberes a Vilanova de la Muga

El dissabte 20 de juliol, a les 19h, al Mas de les Torres de Vilanova de la Muga, es farà la presentació de la revista Alberes, que en el seu últim té un article dedicat a l’edifici. Abans de la presentació farem un passeig guiat per l’exterior i pati interior del mas) Hi participaran Jaume Caball, […]

ANUNCI d’informació pública de la relació de béns i drets dels afectats per l’execució de les obres d’emergència del reforçament de l’abastament de les tres xarxes que depenen de pous a l’entorn de Peralada (terme municipal de Peralada) (clau: LAB.00742/01.E / LAB.00742/01.P-AP24-01).

D’acord amb la Llei 9/2023, de 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera, el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre una resolució de declaració d’emergència per garantir recurs a la Conca de la Muga en el marc d’excepcionalitat per sequera hidrològica. Aquesta resolució considera necessària, […]

Convocatòria sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Viu l’Estiu – Actes i activitats 2024

Aquest juliol i agost, viu l’estiu a Peralada i Vilanova: sopars i festes populars, concerts, caminades a la lluna plena, inflables aquàtics, mojitades, havaneres i ballades de sardanes.  Descarrega la programació: Programa d’actes Viu l’Estiu. Descarregar Programa d’actes Cicle de Concerts de Sant Domènec. Descarregar

XXVII Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec

Gaudeox de les nits d’estiu envoltats d’història. El Cicle ofereix concerts de diversos generes musicals, donant veu a la cultura. Nits de Jazz, Havaneres, Pop, Líric, música d’autor… amb reconeguts artistes i actuacions que en alguns casos seran únics. Programa d’actes Cicle de Concerts de Sant Domènec. Descarregar

Exposició pública del compte general de l’exercici 2023

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Peralada amb data 5 de juny de 2024, ha acordat informar favorablement el Compte General de l’exercici 2023, integrat pel compte de l’Ajuntament de Peralada i el de la societat mercantil íntegrament municipal Serveis Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA. En compliment del que preveu l’article […]

La Diputació de Girona concedeix una subvenció per actuacions de condicionament i millora en els Equipaments Esportius Municipals (Programa A3)

L’Ajuntament de Peralada ha rebut un ajut de 6.339,29 euros del Servei d’Esports de la Diputació de Girona per a finançar actuacions de condicionament i millora en els Equipaments Esportius Municipals (Programa A3). Les actuacions han consistit en la renovació de bicicletes estàtiques, l’adquisició d’una bicicleta el·líptica i d’altre material esportiu per al gimnàs i […]

1 2 3 13