Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Aprovació inicial de l’Annex al Pla d’emergència en situacions de sequera – 2024 de refugis climàtics i declarar la piscina municipal situada al carrer Aragó de Peralada com a refugi climàtic (Exp. X2024000685)”

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària, de data 5 de juny de 2024, va acordar aprovar inicialment l’Annex al Pla d’Emergència en situacions de sequera – 2024 de refugis climàtics, redactat per l’empresa Aqualia en data mes de maig de 2024, i declarar la piscina municipal situada al carrer Aragó d’aquest municipi […]

Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte de carril bici entre el nucli antic de Peralada i la urbanització Peralada Residencial

La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària celebrada el dia 13 de març de 2024, aprovà inicialment el projecte d’un carril bici entre el nucli antic de Peralada i la urbanització Peralada Residencial dins el projecte DUSGironaM5, redactat pels serveis tècnics municipals i que compta amb un pressupost PEC sense IVA: quaranta-set mil […]

L’Ajuntament de Peralada, el Bisbat de Girona i la Parròquia signen els convenis de cessió d’ús de dos equipaments del municipi.

L’Ajuntament de Peralada, el Bisbat de Girona i la Parròquia signen els convenis de cessió d’ús, durant 35 anys de les Escoles Parroquials de Peralada per a usos cívics i culturals, i, per a 40 anys, de l’ermita de Sant Joan Sescoloses de Vilanova, inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, que permetrà restaurar-la […]

Oberta la convocatòria de subvencions per les entitats locals

Us informem que l’Ajuntament de Peralada ha obert la convocatòria pública de subvencions a entitats del municipi per aquest any 2024. El termini de presentació de sol.licitiuds comença avui 29 d’abril fins al 28 de maig de 2024, ambdós inclosos. És molt important que es respecti aquest termini per tal que les sol·licituds siguin acceptades […]

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 3/2024

No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 3/2024 aprovat pel Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 21 de març 2024, el mateix ha esdevingut definitiu. En compliment d’allò previst als articles 169.3 i 177 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la […]

1 2 3 12