Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta General de la societat municipal

Per indicació del Sr. Alcalde-President, es fa pública la següent convocatòria de la sessió ordinària de la Junta General de la societat municipal Convocatòria de sessió ordinària de la Junta General de la societat municipal, del dimecres 19 de juny de 2024. Consultar Dia: Dimecres 19 de juny de 2024Hora: 16.00 horesLloc: Sala de Plens […]

Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]