El bernat és aquí

El bernat marbrejat és un insecte originari de la Xina, Japó i Corea. Es va trobar per primera vegada a Catalunya l’any 2016 a la ciutat de Girona i des de llavors s’ha anat trobant en les quatre províncies catalanes. Té una gran capacitat de colonització de nous territoris, ja que utilitza els vehicles de […]

Carnestoltes

El dissabte de Carnestoltes, Peralada organitza una festa amb ball de disfresses, berenar i una animada rua per a tot aquell que s’hi vulgui afegir. El diumenge un grup de dones i homes del poble elaboren el tradicional ranxo de Carnestoltes, que en gaudeixen més de 150 persones.

Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Concessió de servei de centre de dia de Peralada per a persones grans

El Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada en data 19 de gener de 2023, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a l’adjudicació del contracte de concessió del servei de Centre de Dia de Peralada, per a Persones Grans, tramitació […]

EDICTE de l’Ajuntament de Peralada d’aprovació provisional de la modificació d’una ordenança fiscal per a l’exercici 2023

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 3 de novembre de 2022, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal següent: Ordenança reguladora de la l’impost sobre Activitats Econòmiques (Expdt. X2022000827) Ordenança reguladora de la l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Expdt.X2022000828) En compliment d’allò que disposa l’article 17.2 […]

39è Pessebre Vivent de Peralada

Estem molt contents de presentar-vos el cartell de la 39a edició del Pessebre Vivent de Peralada, que enguany canvia d’ubicació i es representarà al casc històric de la vila. Les representacions tindran lloc els dies 25,26 de desembre de 2022 i 1 de gener de 2023, a les 7 de la tarda. Per formar-hi part […]

1 2 3 72