Edictes sobre aprovació inicial del Reglament d’ús del pavelló municipal d’esports de Peralada.

El Ple de l’ Ajuntament de Peralada, reunit en sessió ordinària en data 28 de desembre de 2023, va acordar l’aprovació inicial del reglament següent : – Reglament d’ús del pavelló municipal d’esports de Peralada (Expedient X2023000827) En compliment d’allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases […]

Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2024

Es fa públic per a general coneixement que durant el termini d’informació pública de l’expedient “Aprovació del Pressupost General per a l’exercici 2024 que compren el Pressupost de l’Ajuntament de Peralada, amb les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal funcionari i laboral, i la Previsió d’Ingressos i Despeses de la societat municipal Serveis […]

Edicte de convocatòria de licitació del concurs per a l’alienació d’uns béns immobles municipals

De conformitat amb l’acord de Ple de sessió ordinària de data 28 de desembre de 2023, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del concurs per a l’alienació del béns immobles, integrants del patrimoni municipal de sòl i habitatge, parcel·les núms. 36, 39 i 40 de la Urbanització del Golf de Peralada del terme municipal […]

EDICTE de l’Ajuntament de Peralada d’aprovació provisional de la modificació d’una ordenança fiscal per a l’exercici 2024

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària del dia 28 de desembre de 2023, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal següent: Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament de la via pública (Expdt. X2023000975) En compliment d’allò que disposa l’article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, […]

La Diputació de Girona concedeix una subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge

L’Ajuntament de Peralada ha rebut un ajut de 7.695,00 euros de la Diputació de Girona per finançar una bona part de la realització d’un estudi que determini la idoneïtat de la construcció d’una promoció habitatges de protecció oficial.  Les actuacions han consistit en l’estudi per al desenvolupament d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial segons el […]

1 2 3 4 83