Aprovació inicial del conveni de cessió temporal de sòl de les finques registrals números 2520 i 2521 que té com a finalitat l’ampliació del pati de l’Institut del municipi de Peralada (Exp. X2023000634 i X2023000636)

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 19 de juliol de 2023, va acordar aprovar inicialment el conveni de cessió temporal de sòl entre l’Ajuntament de Peralada i els propietaris de les finques registrals números 2520 i 2521 que té com a finalitat l’ampliació del pati de l’Institut Peralada […]

La Diputació de Girona concedeix una subvenció pel servei de comptabilitat i gestió energètica i Punt d’Informació energètica.

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Peralada una subvenció per al Servei de comptabilitat i gestió energètica i Punt d’informació energètica per un valor de 1.260,00 euros que inclou: Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de dades […]

Oferta de treball: Peó (manteniment, pintura, espais públics) dins del Programa Treball i Formació. (Línia PANP – Persones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació)

Convocatòria d’1 contractació temporal per part de l’Ajuntament de Peralada. El programa Treball i Formació pretén millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur mitjançant una contractació laboral de 12 mesos i un acompanyament integral de totes les persones que hi participin. L’Ajuntament de Peralada s’ha acollit a la Línia PANP de la convocatòria destinada […]

Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Consell d’Administració de la Societat Municipal

Convocatòroa a la sessió extraordinària del Consell d’Administració de la societat municipal, que es celebrarà el dia 19 de juliol de 2023, a les 18:00 hores al despatx d’alcaldia de l’ Ajuntament per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació : ORDRE DEL DIA:1. Acceptació dels càrrecs2. Nomenament de President i Conseller Delegat3. Facultar President […]

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 4/2023

No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 4/2023 aprovat pel Ple de la corporació en sessió extraordinària del dia 25 de maig de 2023, el mateix ha esdevingut definitiu. En compliment d’allò previst als articles 169.3 i 177 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de […]

Anunci de convocatòria del contracte de serveis per a la redacció del pla director de recuperació i rehabilitació de les restes de les muralles de Peralada. DESISTIMENT (expdt.2023000482)

Memòria justificativa Informe secretaria-intervenció Informe de secretaria-intervenció sobre insuficiència de mitjans Plec de clàusules administratives particulars Plec de prescripcions tècniques Decret d’aprovació d’expedient de contractació Anunci Perfil del contractant Decret Desistiment expedient 03/07/2023 Perfil del contractant  

1 2 3 4 79