Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 3/2024

No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 3/2024 aprovat pel Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 21 de març 2024, el mateix ha esdevingut definitiu. En compliment d’allò previst als articles 169.3 i 177 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la […]

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 4/2024

No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 4/2024 aprovat pel Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 21 de març 2024, el mateix ha esdevingut definitiu. En compliment d’allò previst als articles 169.3 i 177 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la […]

EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament municipal d’ús i funcionament de l’Espai Pati Obert a l’escola Ramon Muntaner.

El Ple de l’ Ajuntament de Peralada, reunit en sessió ordinària en data 21 de març de 2024, va acordar l’aprovació inicial del reglament següent : – Reglament municipal d’ús i funcionament de l’Espai “Pati Obert” a l’ escola Ramon Muntaner. (expedient X2024000199) En compliment d’allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de […]

EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació 1 del Reglament del Consell Municipal d’Infants de Peralada.

El Ple de l’ Ajuntament de Peralada, reunit en sessió ordinària en data 21 de març de 2024, va acordar l’aprovació inicial del reglament següent : – Modificació 1 del Reglament del Consell municipal d’infants de Peralada. (expedient X2024000245) En compliment d’allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de […]

L’Ajuntament obté un excel·lent en transparència i rep el Segell Infoparticipa 2023

L’Ajuntament de Peralada va rebre, el passat dimarts 9 d’abril, el Segell Infoparticipa 2023 a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’alcalde, Miquel Brugat, va recollir el diploma a la Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  L’Ajuntament compleix […]

Aprovació inicial del Pla d’emergència en situacions de sequera

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 21 de març de 2024, va aprovar els següents acords: “Primer.- Deixar sense efecte l’anterior Pla d’Emergència en situacions de sequera de Peralada aprovat pel Ple de la Corporació en data 24 d’agost de 2023. Segon.- Aprovar inicialment el Pla d’Emergència en situacions de […]

1 2 3 4 86