EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament municipal d’ús i funcionament de l’Espai Pati Obert a l’escola Ramon Muntaner.

El Ple de l’ Ajuntament de Peralada, reunit en sessió ordinària en data 21 de març de 2024, va acordar l’aprovació inicial del reglament següent :

– Reglament municipal d’ús i funcionament de l’Espai “Pati Obert” a l’ escola Ramon Muntaner. (expedient X2024000199)

En compliment d’allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, se sotmeten els expedients a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de la darrera de les publicacions oficials d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació perquè les persones interessades puguin examinar-los i presentar-hi les reclamacions que considerin convenients.

L’ expedient es podrà consultar a les dependències municipals (Plaça Gran, núm. 7 de Peralada) durant els horaris d’obertura al públic (de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres) i el text íntegre del reglament es podrà consultar a la web municipal www.peralada.org

Si transcorre aquest termini i no s’han presentat reclamacions, aquest reglament es considerarà definitivament aprovat.

  • DOGC 9144 de data 17/04/2024 – Podeu accedir-hi clicant l’enllaç.
  • Reglament municipal d’ús i funcionament de l’Espai “Pati Obert” a l’ escola Ramon Muntaner. – Consultar