Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 4/2024

No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 4/2024 aprovat pel Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 21 de març 2024, el mateix ha esdevingut definitiu.

En compliment d’allò previst als articles 169.3 i 177 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es procedeix a la publicació d’un resum del pressupost de la Corporació per capítols, després de la modificació, per tal que es produeixi la seva entrada en vigor.

Pot consultar l’edicte seguint aquest enllaç: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/81/20248103541.pdf