EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació 1 del Reglament del Consell Municipal d’Infants de Peralada.

El Ple de l’ Ajuntament de Peralada, reunit en sessió ordinària en data 21 de març de 2024, va acordar l’aprovació inicial del reglament següent :

– Modificació 1 del Reglament del Consell municipal d’infants de Peralada. (expedient X2024000245)

En compliment d’allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, se sotmeten els expedients a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de la darrera de les publicacions oficials d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació perquè les persones interessades puguin examinar-los i presentar-hi les reclamacions que considerin convenients.

L’ expedient es podrà consultar a les dependències municipals (Plaça Gran, núm. 7 de Peralada) durant els horaris d’obertura al públic (de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres) i el text íntegre del reglament es podrà consultar a la web municipal www.peralada.org

Si transcorre aquest termini i no s’han presentat reclamacions, aquest reglament es considerarà definitivament aprovat.

  • DOGC 9144 de data 17/04/2024 – Podeu accedir-hi clicant l’enllaç.
  • Modificació 1 del Reglament del Consell municipal d’infants de Peralada – Consultar