Convocatòria sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament:

Dijous 4 de juliol de 2024
A les 19:30 hores. Sala d’actes de la Casa de la Vila.

  • Convocatòria amb l’ordre del dia. Consultar