ANUNCI d’informació pública de la relació de béns i drets dels afectats per l’execució de les obres d’emergència del reforçament de l’abastament de les tres xarxes que depenen de pous a l’entorn de Peralada (terme municipal de Peralada) (clau: LAB.00742/01.E / LAB.00742/01.P-AP24-01).

D’acord amb la Llei 9/2023, de 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera, el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre una resolució de declaració d’emergència per garantir recurs a la Conca de la Muga en el marc d’excepcionalitat per sequera hidrològica. Aquesta resolució considera necessària, l’execució, amb la major celeritat, de les obres d’emergència del reforçament de l’abastament de les tres xarxes que depenen de pous a l’entorn de Peralada, diversos TM, i declara que tindrà la consideració d’obra d’emergència, als efectes previstos a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

El Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya determina, en el seu article 3, que l’aprovació de les mesures que s’adoptin en aplicació d’aquest Decret llei duu implícita la declaració d’utilitat pública de les obres als efectes d’ocupació temporal i d’expropiació forçosa dels béns i drets afectat, i la urgent necessitat de l’ocupació, de conformitat amb l’article 31.2.c) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre i l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa.

D’acord amb l’exposat i en compliment del regulat als articles 18 i 19.2. de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa i concordants dels Reglament d’expropiació forçosa, l’ACA obrirà un període d’informació pública de 8 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de l’anunci al DOGC als efectes que qualsevol persona pugui formular al·legacions, a l’únic efecte de solucionar possibles errades en la relació de béns i drets publicada. Aquestes al·legacions podran presentar-les en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els terminis abans esmentats s’han reduït a la meitat, d’acord amb el previst a l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la declaració d’emergència de les obres.

Així mateix, s’ha resolt convocar als propietaris que consten a la relació dels béns i drets afectats a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació, i si s’escau, a les actes d’ocupació definitiva, al lloc que els Ajuntaments afectats habilitin als efectes, en els dies i hores que s’indiquen a continuació.

Aquesta publicació servirà de notificació pels interessats desconeguts o ignorat domicili als efectes previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant, es convocarà als interessats a les actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets que s’expropien, mitjançant citació individual. Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i drets afectats, personalment o representats per una persona degudament autoritzada, i presentar els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspongui al bé afectat i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu, de pèrits o notari.

  • Consultar l’anunci i el llistat de titulars afectats: Consultar