Alienació de les parcel·les 36, 39 i 40 de la Urbanització del Golf de Peralada

Vist que l’expedient per a l’alienació de les parcel·les 36, 39 i 40 de la Urbanització del Golf de Peralada, mitjançant concurs, ha quedat desert, es fa públic per al general coneixement que es pot acordar, amb caràcter excepcional, l’adjudicació directa, a favor de qualsevol persona, sempre que no hagi transcorregut més d’un any des de la celebració del concurs. En aquest cas, les condicions de l’alienació no poden ésser inferiors a les anunciades prèviament o a aquelles en què s’hauria produït l’adjudicació.

  • Parcel·la 36 221.579,64 euros (IVA no inclòs)
  • Parcel·la 39 225.859,57 euros (IVA no inclòs)
  • Parcel.la 40 227.334,28 euros (IVA no inclòs)

Edicte – BOP 10 · Núm. edicte 230 · Data 15-01-2024 · Consultar