Edicte d’informació pública del projecte d’auditori del Castell de Peralada

Per resolució de l’alcaldia 2024DECR000074 de data 20 de febrer de 2024, s’ha disposat sotmetre a informació pública el projecte d’auditori del Castell de Peralada.

D’acord amb el que disposa l’article 102 del DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives., es sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP de Girona, per tal de poder-lo examinar i formular les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients.

La documentació de referència es pot consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Peralada, www.peralada.org. i al següent enllaç.

  • BOP 43 · Núm. edicte 1537 · Data 29-02-2024 · Consultar