Convocat貌ria de la Sessi贸 Extraordin脿ria del Consell d’Administraci贸 de la Societat Municipal

Convocat貌roa a la sessi贸 extraordin脿ria del Consell d鈥橝dministraci贸 de la societat municipal, que es celebrar脿 el dia 19 de juliol de 2023, a les 18:00 hores al despatx d鈥檃lcaldia de l鈥 Ajuntament per tractar els assumptes que s鈥檌ndiquen a continuaci贸 : ORDRE DEL DIA:1. Acceptaci贸 dels c脿rrecs2. Nomenament de President i Conseller Delegat3. Facultar President […]

Convocat貌ria de la Sessi贸 Extraordin脿ria del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l鈥檃rticle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d鈥檃bril, reguladora de les bases de r猫gim local, l鈥檃rticle 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d鈥檃bril, pel qual s鈥檃prova el text ref贸s de la Llei municipal i de r猫gim local de Catalunya, l鈥檃rticle 41 del reglament d鈥檕rganitzaci贸, funcionament i […]

Aprovaci贸 definitiva de l’expedient de modificaci贸 de cr猫dit 4/2023

No havent-se presentat al路legacions a l鈥檃cord d鈥檃provaci贸 inicial de l鈥檈xpedient de modificaci贸 pressupost脿ria n煤mero 4/2023 aprovat pel Ple de la corporaci贸 en sessi贸 extraordin脿ria del dia 25 de maig de 2023, el mateix ha esdevingut definitiu. En compliment d鈥檃ll貌 previst als articles 169.3 i 177 del RDL 2/2004 pel qual s鈥檃prova el text ref贸s de […]

Anunci de convocat貌ria del contracte de serveis per a la redacci贸 del pla director de recuperaci贸 i rehabilitaci贸 de les restes de les muralles de Peralada. DESISTIMENT (expdt.2023000482)

Mem貌ria justificativa Informe secretaria-intervenci贸 Informe de secretaria-intervenci贸 sobre insufici猫ncia de mitjans Plec de cl脿usules administratives particulars Plec de prescripcions t猫cniques Decret d’aprovaci贸 d’expedient de contractaci贸 Anunci Perfil del contractant Decret Desistiment expedient 03/07/2023 Perfil del contractant 聽

Equip de Govern mandat 2023-2027

Un cop constitu茂t el nou Ajuntament de Peralada, es presenten els regidors i les regidores que formaran l’Equip de Govern pel mandat 2023-2027 i les seves principals compet猫ncies. Cartip脿s: organitzaci贸 pol铆tica – Portal Transpar猫ncia 聽

Contracte de serveis de servei de poda de l鈥檃rbrat en el municipi de Peralada per procediment obert simplificat sumari.

Plec de cl脿usules administratives. Consultar Plec de prescripcions t猫cniques. Consultar Mem貌ria justificativa del contracte. Consultar Document aprovaci贸 de l’expedient. Consultar Provisi贸 d’alcaldia. Consultar Informe d’intervenci贸. Consultar Anunci Perfil del Contractant. Consultar Certificat sobre les proposicions presentades de la licitaci贸 del contracte de serveis del servei de poda d鈥檃rbrat en el municipi de Peralada. Consultar Convocat貌ria […]

Aprovaci贸 de la mem貌ria valorada per a la renovaci贸 de la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable de la carretera de l’estaci贸 GIP-6042 del municipi de Peralada

D鈥檃cord amb el que disposa l鈥檃rticle 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s鈥檃prova el reglament d鈥檕bres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es fa saber que per acord de la Junta de Govern, en sessi贸 ordin脿ria de data 17 de maig de 2023, es va aprovar la mem貌ria valorada redactada […]

1 2 3 4 5 6 7