Exposició pública del compte general de l’exercici 2023

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Peralada amb data 5 de juny de 2024, ha acordat informar favorablement el Compte General de l’exercici 2023, integrat pel compte de l’Ajuntament de Peralada i el de la societat mercantil íntegrament municipal Serveis Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA.

En compliment del que preveu l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic el compte general amb l’informe de la Comissió especial de comptes pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, dins els quals els interessats podran presentar les reclamacions, reparaments o observacions que considerin adients.

Pot consultar l’edicte seguint aquest enllaç: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/118/202411805288.pdf