Edicte sobre aprovació inicial del Projecte executiu per a la renovació i millora de l’eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior  (exp. X2021000694

La Junta de Govern de l’ Ajuntament de Peralada, reunida en sessió ordinària de data 24 de gener de 2024, va acordar l’aprovació inicial del projecte següent :

– Projecte executiu per a la renovació i millora de l’eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior de Peralada”, redactat per l’empresa GESA enginyeria per encàrrec de la Diputació de Girona (Exp. X2021000694).

Es sotmet l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la pàgina web municipal www.peralada.org i al tauler d’anuncis municipal.

Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

DOGC 9097 de data 08/02/2024. Podeu accedir-hi clicant l’enllaç