Decret d’Alcaldia. Reglament Municipal d’ús i funcionament de l’Espai “Pati Obert” a l’Escola Ramon Muntaner de Peralada.

És voluntat del Govern Municipal, juntament amb la direcció de l’Escola Ramon Muntaner, de promoure l’ús obert i disponibilitat del pati de la mateixa per part d’infants, joves i famílies i fora de l’horari escolar a fi d’oferir un espai adequat de lleure i socialització al municipi.

L’Espai “Pati Obert” fa referència a l’ús l’exterior existent dins el recinte de l’Escola Ramon Muntaner del municipi de Peralada. Funciona com qualsevol altre espai públic del municipi i es posa a disposició de les famílies, infants i adolescents fora de l’horari escolar per a activitats de lleure i convivència.

S’acorda realitzar una consulta pública en relació a l’assumpte exposat al punt anterior per tal de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma en relació als aspectes següents:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

És per això que s’atorga el termini de deu dies per a la recollida d’opinions, comptadors des de la publicació al portal web, que s’hauran de presentar per mitjà del Registre general d’entrada de documents de l’Ajuntament.

  • Decret d’Alcaldia 2024DECR000101 de 29/02/2024. Consultar