Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament.

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple de 31 d’octubre de 2023. Consultar

Dia: Dimarts 31 d’octubre de 2023
Hora: 15.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Peralada