Contracte de serveis de servei de poda de l’arbrat en el municipi de Peralada per procediment obert simplificat sumari.

 • Plec de clàusules administratives. Consultar
 • Plec de prescripcions tècniques. Consultar
 • Memòria justificativa del contracte. Consultar
 • Document aprovació de l’expedient. Consultar
 • Provisió d’alcaldia. Consultar
 • Informe d’intervenció. Consultar
 • Anunci Perfil del Contractant. Consultar
 • Certificat sobre les proposicions presentades de la licitació del contracte de serveis del servei de poda d’arbrat en el municipi de Peralada. Consultar
 • Convocatòria d’acte públic d’obertura de sobre digital per a l’adjudicació del contracte de servei de poda d’arbrat del municipi de Peralada. De data 07/06/2023. Consultar
 • Decret requeriment documentació. Consultar
 • Decret adjudicació contracte. Consultar