Aprovació de la memòria valorada per a la renovació de la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable de la carretera de l’estació GIP-6042 del municipi de Peralada

D’acord amb el que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es fa saber que per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 17 de maig de 2023, es va aprovar la memòria valorada redactada per l’empresa FCC AQUALIA, SA, amb CIF A26019992, domiciliada a la Plaça Bruel, 1 d’ Empuriabrava Castelló d’Empúries (17487), amb un pressupost d’execució de tretze mil noucents trentavuit euros amb
vintiquatre cèntims (13.938,24 euros), IVA inclòs, per a l’execució de les obres necessàries per tal de renovar la xarxa d’aigua potable de la Carretera de l’Estació del present terme municipal.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement

Pot consultar els anuncis als següents enllaços:
BOP 104 · Núm. edicte 4546 · Data 30-05-2023 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2023/104/202310404546.pdf
DOGC 8928 de data 01/06/2023 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat)