Aprovació inicial del Pla d’emergència en situacions de sequera

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 21 de març de 2024, va aprovar els següents acords:

“Primer.- Deixar sense efecte l’anterior Pla d’Emergència en situacions de sequera de Peralada aprovat pel Ple de la Corporació en data 24 d’agost de 2023.

Segon.- Aprovar inicialment el Pla d’Emergència en situacions de sequera de Peralada redactat per la present Corporació.

Tercer.- Sotmetre aquest acord i el Pla aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal i al Portal de Transparència, per tal que les persones interessades puguin examinar
l’expedient i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que creguin pertinents.

Quart.- Sol·licitar informe preceptiu a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Cinquè.- En cas que no es presentin al·legacions durant el termini d’informació pública, el Pla s’entendrà definitivament aprovat, si compta amb l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’àrea de Medi Ambient de la present Corporació i a l’empresa encarregada de la gestió municipal de l’Aigua (Aqualia).”

Conseqüentment, es sotmet l’acord d’aprovació inicial i el Pla d’Emergència en situacions de sequera del municipi de Peralada a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al tauler d’anuncis de la corporació i al Portal de Transparència, per un termini de trenta dies a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions esmentades.

L’expedient es podrà consultar a les dependències municipals (Plaça Gran, núm. 7 de Peralada) durant els horaris d’obertura al públic (de 9a 14 hores, de dilluns a divendres) i el text íntegre del reglament podrà consultar en el següent enllaç:

  • Consulta el Pla d’emergència en situació de sequera. Consultar.

En el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.