Aprovació inicial del conveni de cessió temporal de sòl de les finques registrals números 2520 i 2521 que té com a finalitat l’ampliació del pati de l’Institut del municipi de Peralada (Exp. X2023000634 i X2023000636)

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 19 de juliol de 2023, va acordar aprovar inicialment el conveni de cessió temporal de sòl entre l’Ajuntament de Peralada i els propietaris de les finques registrals números 2520 i 2521 que té com a finalitat l’ampliació del pati de l’Institut Peralada del municipi.
L’esmentat expedient es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’edictes electrònic (e-tauler) i a la pàgina web municipal www.peralada.cat. Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar i presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, en tràmit d’informació publica d’ aprovació inicial, s’entendrà aprovat sense la necessitat d’adoptar un altre acord.

Pot consultar l’edicte seguint aquest enllaç: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2023/149/202314906633.pdf