Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 30 de març de 2023

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

Peralada compta amb altre suport econòmic de Diputació de Girona

L’Ajuntament de Peralada ha rebut de la Diputació de Girona un ajut econòmic de 1.363,63 euros, dins la convocatòria de subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar actuacions en matèria de noves tecnologies (2022) Concretament les actuacions han sigut la compra d’un monitor tàctil, i la compra de dos làmpades i […]

1 7 8 9