Edicte d’informació pública per a la redistribució nau agrícola existent per a nau allotjament de porcs i construcció de dos dipòsits de purins.

Es sotmet a informació pública, pel termini de 20 dies, el projecte de redistribució d’una nau agrícola existent per a nau allotjament de porcs i construcció de dos dipòsits de purins situada al polígon 2, parcel·la 168 de Peralada. Durant el citat termini, el projecte podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a la web municipal […]

Aprovades les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals – Any 2023

El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data 23 de febrer de 2023, va aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals, any 2023. En data 25 d’abril de 2023 s’ha publicat al BOP de Girona número 80 · Núm. edicte 3313 l’Extracte en la BDNS […]

Aprovades les bases reguladores i convocatòria de la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida – Any 2023

El Ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària de data 23 de febrer de 2023, va aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida a Peralada i Vilanova de la Muga per a l’exercici 2023.Les bases que es poden consultar a continuació […]

Convocatòria d’acte públic d’obertura de sobre digital per a l’adjudicació del contracte de servei de control de qualitat de l’aigua i funcionament tècnic de les instal·lacions de la piscina municipal de Peralada.

Dimecres 19 d’abril de 2023, a les 14.00 hores, al despatx d’Alcaldia. Decret d’alcaldia 2023DECR000251 de 18/04/2023 Convocatòria Servei de control de qualitat de l’aigua i funcionament tècnic de les instal·lacions de la piscina municipal de Peralada. Plec de prescripcions tècniques. Consultar Plec de clàusules administratives. Consultar Anunci perfil del contractant. Consultar Certificat sobre les […]

Autoprotecció contra els incendis forestals

La Diputació de Girona ha editat unes infografies que contenen indicacions per la ciutadania sobre l’autoprotecció contra els incendis forestals. Infografia sobre la franja perimetral, referent a assegurar la protecció exterior contra els incendis forestals al voltant de les edificacions aïllades, i en nuclis i urbanitzacions. Infografia sobre pirojardinaria, referent a les espècies de plantes […]

Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 30 de març de 2023

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i […]

1 8 9 10 11