Llista d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’interenitat d’un oficial/a manteniment, mitjançant concurs oposició.

Es publica el Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 108/2016 pel qual s’aprova i es fa pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció per a la contractació d’un oficial/a de manteniment. D’acord amb el que disposen les bases reguladores, les persones interessades disposen de 10 dies hàbils als efectes d’esmenes o reclamacions […]

ANUNCI de l’aprovació del Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Peralada

El Ple de la Corporació de Peralada en sessió de data 25 d’abril de 2016 ha adoptat l’acord d’aprovar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Peralada, 2016-2019, presentar-lo davant de quants organismes sigui necessari per a l’aprovació i execució del mateix, sol·licitar la seva inscripció en el Registre Públic del Departament d’Empresa i Coneixement, […]

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple del 25 d’abril de 2016

D’acord amb el que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament següent: Dia: Dilluns 25 d’abril de 2016 Hora: 20.00 hores Lloc: Sala de sessions de la casa de […]

Edicte d’aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats del municipi per l’exercici 2016

El Ple de la Corporació, celebrat en sessió ordinària de data 31 de març, va aprovar inicialment les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats del municipi per a l’exercici 2016. Les bases, adjuntes a aquest anunci i al taulell de l’ajuntament es poden […]

Edicte d’aprovació inicial de projecte modificat “Projecte de reforma i adequació a normativa del centre social municipal”

El Ple de la Corporació, celebrat en sessió ordinària de data 31 de març, va aprovar inicialment el projecte modificat de la reforma i adequació a normativa del Centre Social Municipal, redactat per l’enginyer industrial, el sr. Josep Ramis. Se sotmet a informació pública durant trenta dies, a partir del dia 19 d’abril 2016. Aquesta […]

Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 31 de març de 2016.

D’acord amb el que disposa l’article 36.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoco la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament següent: Dia: Dijous 31 de març de 2016 Hora: 20.00 hores Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila Ordre del dia: Descarregar […]

1 77 78 79 80 81 86