Licitació del contracte de l’obra de millora de xarxa d’abastament d’aigua per a la reducció de pèrdues a Vilanova de la Muga (Expdt. X2023000692).

La present contractació té per objecte l’execució de les obres de millora de la xarxa d’abastament d’aigua per la reducció de pèrdues a Vilanova de la Muga al terme municipal de Peralada, incloses en el projecte d’obres anomenat “Projecte constructiu de millora de xarxa d’abastament d’aigua per a la reducció de pèrdues a Vilanova de la Muga”, d’abril de 2023, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Marc Cucurella i Vilà (col. 12216), i que compta amb un pressupost PEC sense IVA de tres-cents vint-i-nou mil nou-cents seixanta-cinc euros amb noranta-tres cèntims (329.965,93 €), aprovat per la junta de govern local, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2023 expedient administratiu número X2023000366.

 • Motivació de l’òrgan de contractació. Consultar
 • Informe de la secretària-interventora. Consultar
 • Informe de secretaria-intervenció sobre insuficiència de mitjans. Consultar
 • Plec de clàusules administratives particulars. Consultar
 • Certificat Junta de Govern Local de 16 d’agost de 2023. Consultar
 • Anunci perfil del contractant. Consultar
 • Projecte constructiu de millora de xarxa d’abastament d’aigua per la reducció de pèrdues a Vilanova de la Muga. Consultar
 • Certificat de secretaria-intervenció sobre les proposicions presentades. Consultar
 • Decret d’alcaldia. Convocatòria d’obertura dels sobres presentats 16/11/2023. Consultar
 • Decret d’alcaldia. Convocatòria d’obertura del sobre B 21/11/2023. Consultar
 • Decret d’alcaldia. Convocatòria d’obertura del sobre C 29/11/2023. Consultar
 • Acta Mesa sobre A. Consultar
 • Acta Mesa sobre B. Consultar
 • Acord Junta de Govern de 13 de desembre de proposta d’adjudicació del contracte. Consultar

Més informació: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (contractaciopublica.cat)