BAN Informatiu

BAN Informatiu referent a la concessió de Distintius d’estacionaments i circulació al casc antic. Descarregar

Edicte d’aprovació de la modificació d’uns preus públics:

Es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2016, en relació al preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada i per  a l’ús i/o prestació de serveis a […]

Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança fiscal.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 30 de maig de 2016, va aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada i per  a l’ús i/o prestació de serveis a l’oficina de turisme Sant Domènec. L’acord […]

Anunci d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7 del Pressupost de 2016

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de juny de 2016 va aprovar inicialment de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7 del Pressupost de 2016. L’expedient resta exposat al públic, pel termini de 15 dies, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. Anunci d’aprovació inicial de l’expedient […]

Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 30 de juny de 2016.

D’acord amb el que disposa l’article 36.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament següent: Dia: Dijous 30 de juny de 2016 Hora: 20.00 hores Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila Ordre […]

Atorgament de llicències per a la Fira Medieval de Na Mercadera 2016

Comissió de valoració atorgament de llicències d’ocupació temporal de la via pública en la Fira Medieval de Na Mercadera 2016 de Peralada. Vistes les bases i examinades les sol·licituds presentades per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per la fira de Na Mercadera de Peralada que es celebrarà […]

1 72 73 74 75 76 84