Edicte sobre l’aprovació de la Memòria valorada per a les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer de la Garriga, entre el núm. 3 i l’avinguda Constitució.

D’acord amb el que disposa l’ art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es fa saber que per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària, de data 3 de maig de 2023, es va aprovar la memòria valorada per a l’execució de obres necessàries per tal de renovar la xarxa d’aigua potable del camí de la Garriga, des de l’ alçada de l’ edifici identificat amb el número 3 fins a la intersecció amb l’ avinguda de la Constitució del municipi de Peralada, redactada per l’empresa FCC AQUALIA, SA, amb CIF A26019992, domiciliada a la Plaça Bruel, 1 d’Empuriabrava – Castelló d’Empúries (17487), el pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de deu mil dos-cents tres euros amb dinou cèntims 10.203,19 € (iva inclòs).

La qual cosa es fa publica pel coneixement general.

S’ha publicat en el DOGC 8920 de data 22/05/2023. Podeu accedir-hi clicant l’enllaç