Edicte d’informació pública per a la redistribució nau agrícola existent per a nau allotjament de porcs i construcció de dos dipòsits de purins.

Es sotmet a informació pública, pel termini de 20 dies, el projecte de redistribució d’una nau agrícola existent per a nau allotjament de porcs i construcció de dos dipòsits de purins situada al polígon 2, parcel·la 168 de Peralada.

Durant el citat termini, el projecte podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a la web municipal per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Edicte BOP 81 – Núm d’edicte 3216 de 26 d’abril de 2023. Consultar
Projecte de redistribució de nau agrícola “L’Olivar de Montpedrós”. Consultar