EDICTE d’aprovació inicial de d’ordenança reguladora de les infraccions per malbaratament d’agiua de xarxa en situacions de sequera

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 24 d’agost de 2023, va acordar l’aprovació inicial de l’ordenança següent:

– Ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d’aigua de xarxa en situacions de sequera (Expdt. X2023000411)

En compliment d’allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, se sotmeten els expedients a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent de la inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè les persones interessades puguin examinar-los i presentar-hi les reclamacions que considerin convenients.

Si transcorre aquest termini i no s’han presentat reclamacions, les modificacions d’aquestes ordenances esconsideraran definitivament aprovades.

  • Aprovació inicial – BOP 167 · Núm. edicte 7431 · Data 29-08-2023. Consultar
  • Aprovació inicial -DOGC Núm. 8989 – Data 29-08-2023. Consultar
  • Ordenança (Aprovació inicial). Consultar
  • Aprovació definitiva – Núm. BOP 239 · Núm. edicte 10652 · Data 15-12-2023. Consultar

Període d’exposició pública és del 30 d’agost a l’11 d’octubre de 2023.