Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte de carril bici entre el nucli antic de Peralada i la urbanització Peralada Residencial

La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària celebrada el dia 13 de març de 2024, aprovà inicialment el projecte d’un carril bici entre el nucli antic de Peralada i la urbanització Peralada Residencial dins el projecte DUSGironaM5, redactat pels serveis tècnics municipals i que compta amb un pressupost PEC sense IVA: quaranta-set mil vuit-cents setze euros amb seixanta-set cèntims (47.816,67 €).

No havent-se presentat reclamacions ni suggeriments contra l’acord d’aprovació inicial del projecte, queda aprovat definitivament.

Es fa públic aquest acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis electrònic i a la pàgina web de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  • Anunci d’aprovació definitiva d’un projecte de carril bici entre el nucli antic de Peralada i la urbanització Peralada Residencial. Consultar