Aprovades les bases reguladores i convocatòria de la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida – Any 2023

El Ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària de data 23 de febrer de 2023, va aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida a Peralada i Vilanova de la Muga per a l’exercici 2023.

Les bases que es poden consultar a continuació és la regulació de l’atorgament de les prestacions econòmiques per situacions d’urgència social. Es tracta d’una prestació de caràcter econòmic que té per finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones i/o famílies de Peralada i Vilanova de la Muga que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre´ls d’altres fonts.

Per les característiques d’aquests ajuts la seva concessió es podrà realitzar al llarg de tot l’exercici, subjecte a la disponibilitat pressupostària existent.

  • Bases reguladores ajudes econòmiques famílies en situació de vulnerabilitat 2023 · Consultar
  • Extracte BDNS de la convocatòria · Consultar 
  • Model sol·licitud (PDF editable) – Descarregar
  • Full de domiciliació bancària (PDF editable) – Descarregar