Aprovació inicial de l’Annex al Pla d’emergència en situacions de sequera – 2024 de refugis climàtics i declarar la piscina municipal situada al carrer Aragó de Peralada com a refugi climàtic (Exp. X2024000685)”

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària, de data 5 de juny de 2024, va acordar aprovar inicialment l’Annex al Pla d’Emergència en situacions de sequera – 2024 de refugis climàtics, redactat per l’empresa Aqualia en data mes de maig de 2024, i declarar la piscina municipal situada al carrer Aragó d’aquest municipi com a refugi climàtic.

L’esmentat expedient es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’anuncis electrònic municipal (e-tauler), perquè qualsevol persona el pugui consultar i presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin oportunes. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP.

En el cas que no es presentin al·legacions i/o reclamacions en el tràmit d’informació pública d’ aprovació inicial, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

  • Consultar l’anunci a Etauler
  • BOP 114 · Núm. edicte 5129 · Data 12-06-2024. Consultar