Anunci d’exposició al públic de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4, de Suplement de crèdit, i núm.5, de Crèdit extraordinari, del Pressupost de 2022

Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.2 del mateix text legal, es posa en coneixement general que a la Intervenció d’aquest Ajuntament es troba exposat al públic els expedients de modificació de crèdits núm. 4, de Suplement de crèdit, i núm.5, de Crèdit extraordinari, del Pressupost de 2022, aprovats inicialment pel Ple en sessió ordinària del dia 30 de juny de 2022.

BOP 131 · Núm. edicte 6099 · Data 11-07-2022. Anunci