3a. modificació del Pressupost de 2022 mitjançant ampliació de crèdits.

Atès l’expedient que es tramita per a l’Aprovació de la modificació de crèdits núm.3, en la modalitat d’Ampliació de crèdits, en què consta l’informe favo rable de Control Intern.
En l’exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d’execució del Pressupost vigent en relació amb els articles 178 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei i 9.2.d) i 39 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, que desplega el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria Pressupostos.

3a. Modificació del Pressupost de 2022 mitjançant Ampliació de crèdits. Decret