Inventari de parcel·les de reg amb aigua del reg del molí de Castelló d’Empúries

EDICTE · AJUNTAMENT CASTELLÓ D’EMPÚRIES
D’exposició pública de l’Inventari de parcel·les de reg amb aigua del Rec del Molí de Castelló d’Empúries.

La Comunitat d’usuaris d’Aigua de la Planta litoral de la Muga, ha realitzat, per encàrrec de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, l’Inventari de les parcel· les que tenen dret a regar amb aigua de Rec del molí de Castelló d’Empúries.

Atès que hi ha 121 parcel· les o horts, la titularitat cadastral de les quals pertanyen a propietaris del municipi de Castelló d’Empúries i Vilanova de la Muga (Peralada).

Mitjançant el present Edicte es sotmet l’Inventari a exposició pública pel termini de 20 dies, mitjançant la seva publicació al BOP de Girona i al Taulell d’edictes de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i de l’Ajuntament de Peralada a efectes de general coneixement, per a que els interessats i altres titulars de drets efectuïn les reclamacions que estimin oportunes, podent-se consultar el Document de l’Inventari a la web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries en el següent enllaç INVENTARI

BOP 128, de 6 de juliol de 2022. Consultar