Peralada al Cor de l’Empordà

“Peralada al Cor de l’Empordà, Pla de turisme sostenible i accessible” és el nom del projecte que està portant a terme a Peralada i que compta amb el cofinançament de la Unió Europea i la Generalitat a través del fons FEDER de Catalunya 2007-2013 Eix 4 Desenvolupament Local i Urbà Viure al poble més. Aquest […]

EDICTE d’aprovació d’un projecte en sòl no urbanitzable

Mitjançant aquest edicte, el projecte presentat per Ramadera Montpedrós, SL per a la instal·lació d’un nou centre transformador, l’obertura d’una rasa i l’estesa de cable soterrani per a un nou subministrament elèctric de BT a la ctra. Vilarnadal (parc. 58 del pol. 2) del terme municipal de Peralada, se sotmet novament a informació pública durant […]

ANUNCI del tràmit d’audiència veïnal d’una activitat sotmesa a d’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental

La documentació de la sol·licitud d’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental promogut per Pere Vidal Salort per a l’ampliació de l’explotació porcina d’engreix Can Vidal situada a la parcel·la 182 del polígon 14 – Les Tribanes, inclosa en l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les […]

Llistat d’admesos i exclosos del procés selectiu de la borsa d’administratius

Publicació de la llista d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu d’administració general de l’Ajuntament de Peralada, així com el nomenament dels membres del tribunal qualificador i dates i hores de les proves. Resolució llista d’admesos i exclosos […]

L’Ajuntament de Peralada convoca una borsa de treball d’administratiu

Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 28 d’agost de 2015 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu d’administració general, i s’ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu.     Informació al respecte: – Bases creació borsa Administratiu-Aj. […]

Regularització cadastral a Peralada

El Ministeri d’Hisenda, a través de la Gerència del Cadastre, està fent la regularització cadastral per ajustar les dades cadastrals i els seus valors a la realitat física. L’any 2014 la Gerència del Cadastre va començar els treballs d’inspecció a Peralada (i a molts altres municipis), i l’Ajuntament de Peralada només actua com a ens […]

Resultats del procés selectiu d’una plaça laboral temporal

Un cop finalitzat el procés selectiu per a la provisió d’una plaça laboral temporal d’auxiliar informador/a de l’Oficina de Turisme municipal de Peralada (temporada d’estiu 2015), s’adjunta el llistat d’aprovats per ordre de puntuació i el llistat de la borsa de treball: – Llista de puntuacions definitives – Borsa de treball temporada estiu 2015

1 78 79 80 81