Edicte d’aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2022

At猫s que no s’ha presentat cap al路legaci贸 o reclamaci贸 contra l’acord d’aprovaci贸 de modificaci贸 d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2022, adoptat pel Ple en la sessi贸 extraordin脿ria del dia 8 de novembre de 2021, l’acord esmentat es considera aprovat de manera definitiva.

De conformitat amb el que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar莽, pel qual s’aprova el tex ref贸s de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuaci贸 el text 铆ntegre de les ordenances.

N煤m. BOP 249 路 N煤m. edicte 11238 路 Data 30-12-2021 路 Consultar edicte