Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2022

Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra l’acord d’aprovació de modificació d’unes ordenances fiscals per a l’exercici 2022, adoptat pel Ple en la sessió extraordinària del dia 8 de novembre de 2021, l’acord esmentat es considera aprovat de manera definitiva.

De conformitat amb el que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el tex refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació el text íntegre de les ordenances.

Núm. BOP 249 · Núm. edicte 11238 · Data 30-12-2021 · Consultar edicte