Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 30 de març de 2023

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa pública la següent convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dijous 30 de març de 2023
Hora: 20:00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Peralada.

DECRET D’ALCALDIA 2023DECR000212 DE 27/03/2023. Consultar