CALENDARI FISCAL 2017

Anunci sobre el Calendari Fiscal per a l’exercici 2017. DESCARREGAR

Finalitzats els terminis d’ingrés assenyalats els deutes que no hagin estat pagats seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, interessos de demora i costes que es produeixin.

En compliment del que disposa l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, disposa que la comunicació del període de pagament s’ha de dur a terme de forma col·lectiva.

D’acord amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’exposició pública del Calendari Fiscal es considera un acte de tràmit no qualificat, contra el qual no és possible la interposició de cap recurs administratiu.

El fraccionament de l’Impost sobre Béns Urbans i Rústics (IBI) s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament i hi ha temps fins el 15 de febrer.