Concessió de servei de centre de dia de Peralada per a persones grans

El Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada en data 19 de gener de 2023, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a l’adjudicació del contracte de concessió del servei de Centre de Dia de Peralada, per a Persones Grans, tramitació ordinària, mitjançant procediment restringit amb diversos criteris d’adjudicació, i inici de la licitació.

  • Anunci licitació · Consultar
  • Perfil del contractant · Consultar
  • Plec de clàusules administratives particulars · Consultar
  • Plec de prescripcions tècniques · Consultar
  • Decret desistiment tramitació de l’expedient. Consultar