Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2022

Es fa públic per a general coneixement que durant el termini d’informació pública de l’expedient “Aprovació del Pressupost General per a l’exercici 2022 que compren el Pressupost de l’Ajuntament de Peralada, amb les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal funcionari i laboral, i la Previsió d’Ingressos i Despeses de la societat municipal Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada SA, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de desembre de 2021, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 235 de 10 de desembre de 2021 i al tauler d’edictes, no s’han presentat reclamacions, i, per tant, d’acord amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, l’aprovació inicial ha esdevingut definitiva.

  • Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2022. Consultar