Anunci d’aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2022

En compliment de l’article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, s’emet el següent Edicte respecte a la publicació del calendari fiscal 2022 aporovat per decret d’alcaldia 2021DECR000593, de data 18 de novembre de 2021.

Anunci del calendari fiscal de l’exercici 2022. Consultar