Model de sol·licituds

Relació amb l’administració pública
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica (Seu electrònica).

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen a través de mitjans electrònics (Seu electrònica) o no, sempre i quan l’ajuntament, reglamentàriament, no en determini l’obligatorietat.

Veure nota informativa llei 39_2015 i 40_2015

Representació
En el cas que es permeti autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) a actuar en nom de l’administrat/da en un procediment concret davant de l’administració, caldrà acreditar la representació legal amb la presentació del model normalitzat de representació (enllaç); el mateix passa amb l’acreditació de la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

Veure nota informativa representació

Models sol·licitud de l’Ajuntament de Peralada
Podeu presentar-los a través de la seu electrònica (Seu electrònica), mitjançant el tràmit de sol·licitud/instància genèrica de la seu electrònica. Caldrà adjuntar els models específics de sol·licitud que trobareu adjunts a continuació: