Models de sol·licituds

Relació amb l’administració pública
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica (Seu electrònica).

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen a través de mitjans electrònics (Seu electrònica) o no, sempre i quan l’ajuntament, reglamentàriament, no en determini l’obligatorietat.

Veure nota informativa llei 39_2015 i 40_2015

Representació
En el cas que es permeti autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) a actuar en nom de l’administrat/da en un procediment concret davant de l’administració, caldrà acreditar la representació legal amb la presentació del model normalitzat de representació (enllaç); el mateix passa amb l’acreditació de la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

Veure nota informativa representació

Models sol·licitud de l’Ajuntament de Peralada
Podeu presentar-los a través de la seu electrònica (Seu electrònica), mitjançant el tràmit de sol·licitud/instància genèrica de la seu electrònica. Caldrà adjuntar els models específics de sol·licitud que trobareu adjunts a continuació:

 • ADMINISTRACIÓ GENERAL / SERVEIS ADMINISTRATIUS

  IG – Instància genèrica (PDF editable)

 • URBANISME I ACTIVITATS

  URB1 – Comunicació prèvia d’obres (PDF editable)
  URB2 – Sol·licitud d’obres menors sense projecte tècnic (PDF editable)
  URB3 – Sol·licitud llicències d’obres (PDF editable)
  URB4 – Sol·licitud de llicència d’obres per pintar o rehabilitar façanes (PDF editable)
  URB5 – Sol·licitud d’ajut rehabilitació de façanes (PDF editable)
  URB6 – Presentació documentació complementària obres (PDF editable)
  URB7 – Sol·licitud de pròrroga llicències d’obres (PDF editable)
  URB8 – Sol·licitud ocupació de la via pública per a obres i activitats (PDF editable)
  URB9 – Sol·licitud instal·lació grua (PDF editable)
  URB10 – Comunicació prèvia primera ocupació (PDF editable)
  URB11 – Presentació documentació complementària primera ocupació (PDF editable)
  URB12 – Sol·licitud devolució de fiances obres (PDF editable)
  URB13 – Sol·licitud certificat urbanístic (PDF editable)
  URB14 – Comunicació prèvia d’obres d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum (PDF editable)
  ACT1 – Sol·licitud d’informe urbanístic per a una activitat Descarregar (PDF editable)
  ACT2 – Sol·licitud llicencia municipal activitat recreativa (PDF editable)
  ACT3 – Comunicació prèvia modificació activitat recreativa i espectacle (Restauració) (PDF editable)
  ACT4 – Comunicació d’habitatge ús turístic (HUT) Canal Empresa (gencat.cat)

  NOU – Comunicació d’inici d’activitat comercial amb una superfície de venda entre 400 i 2.499 m2 i obertura del centre de treball. Canal Empresa
  Nova tramesa que permet a les persones físiques o jurídiques presentar en un sol cop les comunicacions següents:

  • Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (tràmit municipal).
  • Comunicació de dades d’un establiment comercial amb una superfície de venda inferior a 2.500 m2 a la Direcció General de Comerç.
  • Comunicació d’obertura del centre de treball o represa d’activitats (tràmit Generalitat).
 • VIA PÚBLICA

  G1 – Sol·licitud d’alta, de baixa o de canvi de nom de Gual permanent. (PDF editable)
  VP1 – Sol·licitud de distintiu – Regulació accés i/o estacionament (PDF editable)
  URB8 – Sol·licitud ocupació de la via pública per a obres i activitats (PDF editable)

 • POBLACIÓ

  POB1 – Empadronament d’un/a menor (nascut fora el municipi) (PDF editable)
  POB2 – Autorització certificat d’empadronament-convivència (PDF editable))
  POB3 – Autorització d’empadronament (sense contracte de lloguer) (PDF editable)
  POB4 – Autorització d’empadronament d’un menor (PDF editable)
  POB5 – Sol·licitud certificat d’empadronament-convivència(PDF editable)
  POB6 – Sol·licitud certificat històric d’empadronament-convivència(PDF editable)

 • CENS ANIMALS DE COMPANYIA

  ANI1 – Alta registre cens d’animals de companyia  (PDF editable)
  ANI2 – Modificació de dades del propietari o l’animal de companyia (PDF editable)
  ANI3 – Baixa en el cens d’animals de companyia (PDF editable)
  ANI4 – Sol·licitud alta al cens d’animals potencialment perillosos (PDF editable)
  ANI5 – Sol·licitud llicència d’animals potencialment perillosos (PDF editable)
  ANI6 – Declaració responsable propietaris per obtenció llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos. (PDF editable)

 • FISCALITAT

  FIS1 – Bonificació taxa d’escombraries i compostatge (PDF editable)
  FIS2 – Declaració Jurada d’exempció IVTM minusvalidesa (PDF editable)
  FIS3 – Sol·licitud de baixa de l’IVTM (PDF editable)
  FIS4 – Sol·licitud de l’exempció o bonificació de l’IVTM (PDF editable)
  FIS5 – Sol·licitud de modificació taxes (aigua i escombraries) (PDF editable)
  FIS6 – Sol·licitud de bonificació de l’IBI (PDF editable)
  FIS7 – Sol·licitud de bonificació de taxa Llar d’Infants (PDF editable)
  FIS8 – Sol·licitud impost plusvàlua i bonificació (PDF editable)
  FIS9 – Autorització de domiciliació bancària (PDF editable)
  FIS10 – Full de domiciliació bancària (PDF editable)
  FIS11 – Sol·licitud d’ajornament / fraccionament del deute (PDF editable)
  FIS12 – Sol·licitud de bonificació per instal·lacions elèctriques d’autoconsum (PDF editable)