Subvencions

SUBVENCIONS ENTITATS DEL MUNICIPI, ANY 2024

El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data22 de febrer de 2024, va aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals, any 2024.

Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, així com la resta de documentació, hauran de presentar-se, mitjançant la formalització dels models normalitzats, al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (Seu Electrònica).

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP de Girona de l’extracte de la convocatòria.

Documentació:

  • Bases subvencions entitats 2024 (català). Consultar
  • Bases subvenciones entidades 2024 (castellano). Consultar
  • Extracte BDNS de la convocatòria. Consultar
  • Sol·licituds i annexos normalitzats. Descarregar
  • Compte justificatiu subvencions (Excel). Descarregar

Subvencions al dia. Cercador adreçat als ens locals al BOP, BOE, DOGC, DOUE. Entrar.