Subvencions

SUBVENCIONS ENTITATS DEL MUNICIPI, ANY 2023

El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data 23 de febrer de 2023, va aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals, any 2023.

En data 25 d’abril de 2023 s’ha publicat al BOP de Girona número 80 · Núm. edicte 3313 l’Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2023. 

Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, així com la resta de documentació, hauran de presentar-se, mitjançant la formalització dels models normalitzats, al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (Seu Electrònica).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 24 de maig de 2023.

Documentació:

  • Bases subvencions entitats 2023 (català). Consultar 
  • Bases subvenciones entidades 2023 (castellano). Consultar
  • Extracte BDNS de la convocatòria. Consultar
  • Sol·licituds i annexos normalitzats. Descarregar
  • Compte justificatiu subvencions (Excel). Descarregar

Subvencions al dia. Cercador adreçat als ens locals al BOP, BOE, DOGC, DOUE. Entrar.