Comunicació de dades bancàries

És d’obligat compliment, acreditar les dades bancàries on es desitja que es faci/in les transferències bancàries que emet l’Ajuntament de Peralada per fer efectius els pagaments per diferents conceptes.
Fins que no s’aporta un nou document d’acreditació de dades bancàries, té efectes l’últim document aportat.

Per tal d’acreditar les dades bancàries ho podeu fer de les dues següents maneres:

  • Document degudament emplenat que trobareu al peu de la fitxa (Dades bancàries IBAN), aquest document pot estar:
    • Signat pel titular i l’entitat financera
    • Signat electrònicament pel titular o representant legal (persona amb poders suficients de l’empresa/entitat).

Model Fitxa Tercers (Dades bancàries IBAN) Descarregar

  • O certificat bancari original: signat electrònicament o no.