Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l’ens.

  • Aprovació definitiva BOP 22 · Núm. edicte 586· Data 01-02-2017 Consultar
  • Modificació BOP 29 · Núm. edicte 1022 · Data 12-02-2021 Consultar
  • Portal de transparència – Relació de llocs de treball Consultar