Mecanismes de participació

Els mecanismes de participació de l’Ajuntament de Peralada són fonamentals per fomentar una democràcia participativa i implicar els ciutadans en la presa de decisions locals.
Aquests mecanismes asseguren una representació més precisa dels interessos generals de la població, millorant la governança i construint una relació més estreta entre l’administració i els vilatans i les vilatanes.

 • Reglament de Participació Ciutadana

  L’Ajuntament de Peralada no disposa de Reglament de Participació Ciutadana i, per tant, es regeix per la normativa general, que trobeu recollida a continuació:

  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local

  L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que:

  1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local.

  2. Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  Article 62: Òrgans de participació sectorial

  62.1 Així mateix, per acord del ple, es poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.

  62.2 Presideixen els òrgans de participació sectorial els regidors en qui l’alcalde o alcaldessa delegui.

  Article 63: Funcions dels òrgans de participació

  Corresponen als òrgans de participació, en relació amb el territori o el sector material corresponent, les funcions següents:

  a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

  b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament, sobre matèries de competència municipal.

  c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.

  d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l’acord de creació.

  Article 156: Publicitat de les sessions

  156.1 Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, poden ser secrets el debat i la votació d’aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l’article 18.1 de la Constitució, quan així s’acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions de les comissions de govern.

  156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació.

  156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple.

  Article 157: Dret de petició

  157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol·licitant l’adopció d’actes o acords en matèria de llur competència.

  157.2 Les peticions s’han de formalitzar sempre per escrit.

  157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s’han d’ajustar al que disposa la legislació que desplega l’article 29 de la Constitució i, si s’escau, la de procediment administratiu.

  Article 158. Caràcter i drets (de les associacions de veïns)

  158.1 Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns tenen la consideració d’entitats de participació ciutadana.

  158.2 En relació amb el municipi, per acord del ple, les associacions tenen dret a:

  a) Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès.

  b) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal.

  c) Formar part dels òrgans de participació.

  d) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d’estudi, d’informe o de consulta en els supòsits específics que es determinin.

  158.3 Els municipis, d’acord amb llurs possibilitats econòmiques, han de determinar els mitjans públics que poden ser utilitzats per les associacions en l’exercici de llurs funcions, i també els ajuts econòmics de què poden gaudir a càrrec dels pressupostos corresponents. L’assignació de mitjans i la distribució dels ajuts s’han d’efectuar amb criteris objectius, d’acord amb la importància i la representativitat de les entitats.

  158.4 Sens perjudici del Registre general d’associacions de la Generalitat, els municipis han d’establir un registre propi a l’efecte de què disposa aquest article, en el qual s’han d’inscriure les associacions en el termini de vint dies des de la petició, transcorregut el qual sense resolució expressa, s’entenen inscrites.

  158.5 A petició de l’ens local interessat i de les mateixes entitats, la Generalitat, d’acord amb el que disposa el Reial decret 1786/1996 de 19 de juliol, ha de sol·licitar a l’Estat la declaració d’utilitat pública de les entitats a què es refereix aquest article.

  Llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon gover

  Article 68. Instruments de participació i col·laboració ciutadanes

  Els procediments de participació i col·laboració ciutadanes són els establerts, amb caràcter general, per la legislació de règim jurídic i procediment administratiu, per la legislació de règim local i per la normativa sobre participació ciutadana, sens perjudici dels que es puguin establir per llei, amb caràcter específic, amb relació a una determinada actuació o decisió política.

  Article 69. Participació ciutadana en l’elaboració de les normes

  1. Les persones tenen el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives normatives que promou l’Administració pública. Aquest dret es pot exercir amb relació a les iniciatives normatives en què, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració pública considera pertinent obrir aquest procés participatiu des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu.

  2. Els òrgans encarregats de tramitar el procediment administratiu, per a facilitar la participació ciutadana han de publicar en el Portal de la Transparència la iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l’acompanya, i han de donar-hi informació sobre l’estat de la tramitació. Sempre que sigui possible s’ha d’incentivar la participació ciutadana per mitjà de la comunicació a les entitats representatives dels col·lectius directament afectats per la iniciativa.

  3. Les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i informació pública. El sol fet de participar en una iniciativa normativa no atribueix als ciutadans la condició d’interessats, però l’Administració ha de fer una valoració general de les contribucions, que s’ha de publicar en el Portal de la Transparència.

  4. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici dels tràmits d’audiència i d’informació pública determinats per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de règim local.

  Article 70. Dret de proposar iniciatives normatives

  1. Les persones legitimades per a promoure la iniciativa legislativa popular tenen el dret de presentar a l’Administració pública propostes d’iniciativa normativa de caràcter reglamentari.

  2. Les propostes s’han de referir íntegrament a competències de l’Administració pública a la qual s’adrecen, i no poden correspondre a matèries excloses per la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular.

  3. Les propostes han de complir els requisits que s’estableixin per reglament i tenir el suport de, com a mínim, quinze mil signatures per a les iniciatives que es presenten davant l’Administració de la Generalitat. Les que es presenten davant l’Administració local es regeixen per la seva legislació específica.

  4. L’òrgan competent per a iniciar el procediment administratiu ha de valorar la proposta pel que fa a la necessitat de la norma, els costos que comportaria, l’oportunitat de la regulació per a l’interès públic i els efectes que produiria sobre el sector i els interessos concernits, i ha d’adoptar una decisió en el termini de tres mesos. Si en aquest termini no s’adopta i es notifica la resolució, la proposta s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu.

  5. La resolució ha d’exposar els motius pels quals la proposta és acceptada o rebutjada, i ha d’ésser comunicada als proponents.

  6. La decisió sobre la proposta només pot ésser objecte de recurs fonamentat en la vulneració dels elements reglats aplicables a l’exercici del dret, però no pel que fa a l’oportunitat de la decisió d’iniciar o no la tramitació de la iniciativa.

 • Reglament Orgànic Municipal

  El Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix que les sessions plenàries seran publiques, amb una periodicitat mensual en l’últim dijous de mes.

  El Ple municipal podrà acordar la creació d’altres comissions informatives, òrgans de gestió o assessorament, òrgans de participació ciutadana, així com òrgans desconcentrats o ens descentralitzats.

  Per altra banda, el ROM permet la participació de la ciutadania al finalitzar la sessió. Estan legitimats per

  • Ésser rebuts en audiència per les autoritats municipals.
  • Assistir i prendre la paraula en les reunions del Ple municipal i dels altres òrgans quan es celebrin sessió pública, de
   conformitat amb aquest Reglament.
  • Exercir el dret de petició, proposta i intervenció oral als òrgans de govern a través dels canals que expressament es
   prevegin en aquest reglament.
  • Constituir i participar en associacions per a la defensa dels seus interessos generals o sectorials.
  • Sol·licitar la consulta popular en els termes establerts per aquest reglament i per la llei

  També, es permet la intervenció d’entitats en les sessions del Ple, de les comissions d’estudi, d’informe o de consulta i formar part dels òrgans de participació. En aquest sentit, quan alguna associació o entitat que tingui per objecte la defensa general o sectorial dels habitants del municipi, legalment constituïda i inscrita en el registre d’entitats municipal, desitgi efectuar alguna exposició davant el ple en relació amb algun punt de l’ordre del dia que els afecti, ho podrà fer presentant instància per escrit 48 hores abans del Ple on es descriurà el sentit de l’afectació.

   

  BOP núm. 243  22 de desembre de 2005

 • Consell Municipal d'Infants i Adolescents

  El Consell d’Infants de Peralada, integrat pels alumnes de quart, cinquè i sisè de primària de l’Escola Ramon Muntaner, és una iniciativa innovadora. A partir d’aquest 2024, un cop modificat el reglament, el consell també inclourà alumnes de l’Institut Peralada.

  Aquest òrgan proporciona als infants i joves una plataforma per expressar les seves opinions i propostes, promocionant la participació activa d’aquests joves. A través de sessions periòdiques i amb el Ple extraordinari del Consell d’Infants, els membres col·laboren en la presa de decisions relacionades amb la vida escolar i local, contribuint al desenvolupament d’habilitats cíviques i fomentant una cultura de responsabilitat ciutadana des de ben petits.

 • Consell Municipal de Sant Domènec

  El Consell municipal de Sant Domènec té per objectiu garantir un espai on la ciutadania, el teixit associatiu i agents turístics del municipi puguin fer el seguiment, la consulta, la reflexió i la formulació de propostes sobre les grans línies polítiques culturals i turístiques del govern municipal. Així mateix, és configura com un espai proactiu en el qual proposar actuacions en l’àmbit de la cultura i el turisme i per a la coproducció de polítiques públiques en aquest àmbit. En són membres:

  • Dos/dues regidors/ores de l’Ajuntament, que ocuparan els càrrecs de president/a i vicepresident/a.
  • Set representants dels usuaris nomenats entre persones vinculades a les entitats, les associacions o els col·lectius d’àmbit municipal o, si escau, entre persones de reconeguda professionalitat i imparcialitat i sense vinculació amb cap organisme ni empresa municipal.
   —Un/a representant del jovent.
   —Un/a representant de la gent gran, que haurà de coincidir amb la persona que sigui el/la president/a de l’Associació de Jubilats i Jubilades.
   —Un/a representat dels artistes locals.
   —Un/a representat de les empreses turístiques, del comerç i de la pagesia local.
   —Una persona relacionada amb el món de la música.
   —Una persona vinculada amb el món de la cultura o la història.
   —Una persona relacionada amb la gastronomia, l’esport i les festes
 • Consell de la societat municipal Serveis Recreatius, Culturals i esportius de Peralada

  Correspondrà al Consell d’Administració de la societat municipal Serveis Recreatius, Culturals i esportius de Peralada, SA totes les funcions que li són pròpies com a Consell d’Administració d’una societat anònima d’acord amb la normativa mercantil aplicable i els estatuts socials. En són membres:

  Conseller i President: Sr. Miquel Brugat Vilanova
  Conseller delegat: Sr. Pere Mir i Negre
  Conseller delegat: Sr. Josep Tor Prunell