Sentències i resolucions

Segons estableix l’article 10 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’han de publicar les decisions i actuacions amb rellevància jurídica.

En aquest apartat s’adjunta una relació extractada de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en les que ha estat part processal l’Ajuntament de Peralada, i que han estat comunicades a secretaria.

Les sentències que trobareu a continuació han estat anonimitzades per fer compatible l’exercici de publicitat activa previst a la Llei de Transparència amb la normativa de protecció de dades personals.

Última actualització: 28/02/2024
  • 2024
  • 2023

    Que durant l’any 2023 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Peralada en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació. Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Peralada dins l’any 2023.