Normativa relativa a la participació ciutadana

L’Ajuntament de Peralada no disposa de Reglament de Participació Ciutadana i, per tant, es regeix per la normativa general, que trobeu recollida a continuació:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local

L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que:

1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local.

2. Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 62: Òrgans de participació sectorial

62.1 Així mateix, per acord del ple, es poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.

62.2 Presideixen els òrgans de participació sectorial els regidors en qui l’alcalde o alcaldessa delegui.

Article 63: Funcions dels òrgans de participació

Corresponen als òrgans de participació, en relació amb el territori o el sector material corresponent, les funcions següents:

a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament, sobre matèries de competència municipal.

c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.

d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l’acord de creació.

Article 156: Publicitat de les sessions

156.1 Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, poden ser secrets el debat i la votació d’aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l’article 18.1 de la Constitució, quan així s’acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions de les comissions de govern.

156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació.

156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple.

Article 157: Dret de petició

157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol·licitant l’adopció d’actes o acords en matèria de llur competència.

157.2 Les peticions s’han de formalitzar sempre per escrit.

157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s’han d’ajustar al que disposa la legislació que desplega l’article 29 de la Constitució i, si s’escau, la de procediment administratiu.

Article 158. Caràcter i drets (de les associacions de veïns)

158.1 Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns tenen la consideració d’entitats de participació ciutadana.

158.2 En relació amb el municipi, per acord del ple, les associacions tenen dret a:

a) Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès.

b) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal.

c) Formar part dels òrgans de participació.

d) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d’estudi, d’informe o de consulta en els supòsits específics que es determinin.

158.3 Els municipis, d’acord amb llurs possibilitats econòmiques, han de determinar els mitjans públics que poden ser utilitzats per les associacions en l’exercici de llurs funcions, i també els ajuts econòmics de què poden gaudir a càrrec dels pressupostos corresponents. L’assignació de mitjans i la distribució dels ajuts s’han d’efectuar amb criteris objectius, d’acord amb la importància i la representativitat de les entitats.

158.4 Sens perjudici del Registre general d’associacions de la Generalitat, els municipis han d’establir un registre propi a l’efecte de què disposa aquest article, en el qual s’han d’inscriure les associacions en el termini de vint dies des de la petició, transcorregut el qual sense resolució expressa, s’entenen inscrites.

158.5 A petició de l’ens local interessat i de les mateixes entitats, la Generalitat, d’acord amb el que disposa el Reial decret 1786/1996 de 19 de juliol, ha de sol·licitar a l’Estat la declaració d’utilitat pública de les entitats a què es refereix aquest article.

Llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon gover

Article 68. Instruments de participació i col·laboració ciutadanes

Els procediments de participació i col·laboració ciutadanes són els establerts, amb caràcter general, per la legislació de règim jurídic i procediment administratiu, per la legislació de règim local i per la normativa sobre participació ciutadana, sens perjudici dels que es puguin establir per llei, amb caràcter específic, amb relació a una determinada actuació o decisió política.

Article 69. Participació ciutadana en l’elaboració de les normes

1. Les persones tenen el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives normatives que promou l’Administració pública. Aquest dret es pot exercir amb relació a les iniciatives normatives en què, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració pública considera pertinent obrir aquest procés participatiu des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu.

2. Els òrgans encarregats de tramitar el procediment administratiu, per a facilitar la participació ciutadana han de publicar en el Portal de la Transparència la iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l’acompanya, i han de donar-hi informació sobre l’estat de la tramitació. Sempre que sigui possible s’ha d’incentivar la participació ciutadana per mitjà de la comunicació a les entitats representatives dels col·lectius directament afectats per la iniciativa.

3. Les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i informació pública. El sol fet de participar en una iniciativa normativa no atribueix als ciutadans la condició d’interessats, però l’Administració ha de fer una valoració general de les contribucions, que s’ha de publicar en el Portal de la Transparència.

4. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici dels tràmits d’audiència i d’informació pública determinats per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de règim local.

Article 70. Dret de proposar iniciatives normatives

1. Les persones legitimades per a promoure la iniciativa legislativa popular tenen el dret de presentar a l’Administració pública propostes d’iniciativa normativa de caràcter reglamentari.

2. Les propostes s’han de referir íntegrament a competències de l’Administració pública a la qual s’adrecen, i no poden correspondre a matèries excloses per la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular.

3. Les propostes han de complir els requisits que s’estableixin per reglament i tenir el suport de, com a mínim, quinze mil signatures per a les iniciatives que es presenten davant l’Administració de la Generalitat. Les que es presenten davant l’Administració local es regeixen per la seva legislació específica.

4. L’òrgan competent per a iniciar el procediment administratiu ha de valorar la proposta pel que fa a la necessitat de la norma, els costos que comportaria, l’oportunitat de la regulació per a l’interès públic i els efectes que produiria sobre el sector i els interessos concernits, i ha d’adoptar una decisió en el termini de tres mesos. Si en aquest termini no s’adopta i es notifica la resolució, la proposta s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu.

5. La resolució ha d’exposar els motius pels quals la proposta és acceptada o rebutjada, i ha d’ésser comunicada als proponents.

6. La decisió sobre la proposta només pot ésser objecte de recurs fonamentat en la vulneració dels elements reglats aplicables a l’exercici del dret, però no pel que fa a l’oportunitat de la decisió d’iniciar o no la tramitació de la iniciativa.